Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Firma Rad-Sat s.c. zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 2. Czas dostawy produktów w przypadku kuriera DPD jest do 24 godz. (na następny dzień roboczy). Firma Rad-Sat s.c. dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w sklepie internetowym. Konsument informowany jest o wysyłce towaru mailem. Konsument powinien zgłaszać firmie Rad-Sat s.c. mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie firma Rad-Sat s.c. wyjaśnia z firmą kurierską.

 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Konsument.

 4. Konsument ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma Rad-Sat s.c.. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie Rad-Sat s.c. zostanie wymieniony na nowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji lub rękojmi.

 5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju ilości i wagi towaru i jest podany przy realizacji zamówienia.

Zwroty

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (formularz Oświadczenie odstąpienia od umowy). Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, kompletny oraz nieużywany (nadający się do dalszej odsprzedaży). Do zwracanego towaru należy dołączyć w miarę możliwości oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma Rad-Sat s.c. po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle na jego adres. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma Rad-Sat s.c. zwraca towar do Konsumenta po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie niezwłocznie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto firmy Rad-Sat s.c.) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową)

 3. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 4. Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy towaru, którego nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.

 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru..

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użyciaa

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

  10. zawartej w drodze aukcji publicznej

  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.