Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Warunki Świadczenia Usług obowiązujące od 25.05.2018

Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

I. Strony transakcji i przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.rad-sat.com.pl, prowadzony jest przez firmę Rad-Sat s.c. Andrzej Krymarys, Mariusz Sobociński, z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 53, NIP: 829-15-49-745, REGON: 730997761.

 2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego firmy Rad-Sat s.c. jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).

 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

 4. Firma Rad-Sat s.c. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Rad-Sat s.c. są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 6. Firma Rad-Sat s.c.  dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Konsument zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

II. Transakcja i zwroty

 1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy Rad-Sat s.c. można dokonywać poprzez:

  • strony internetowe www.rad-sat.com.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,

  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 0 43 824 39 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, soboty - 9.00 do 13.00

 2. Podczas dokonywania zamówienia Konsument jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 3. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (formularz Oświadczenie odstąpienia od umowy). Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, kompletny oraz nieużywany (nadający się do dalszej odsprzedaży). Do zwracanego towaru należy dołączyć w miarę możliwości oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma Rad-Sat s.c. po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle na jego adres. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma Rad-Sat s.c. zwraca towar do Konsumenta po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie niezwłocznie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto firmy Rad-Sat s.c.) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową)

 5. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy towaru, którego nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.

 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (Dz.U. 2014 poz. 827; USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, artykuł 34.1 pkt 4).

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 9. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi ul. Gdańska 13. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

III. Płatność

 1. W sklepie internetowym firmy Rad-Sat s.c. istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia

  • Przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy Rad-Sat s.c.

  • Płatność na raty - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez firmę Rad-Sat s.c. podpisanej umowy.

 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto firmy Rad-Sat s.c.

 3. Konsument jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV. Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Firma Rad-Sat s.c. zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 2. Czas dostawy produktów w przypadku kuriera DPD jest do 24 godz. (na następny dzień roboczy). Firma Rad-Sat s.c. dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w sklepie internetowym. Konsument informowany jest o wysyłce towaru mailem. Konsument powinien zgłaszać firmie Rad-Sat s.c. mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie firma Rad-Sat s.c. wyjaśnia z firmą kurierską.

 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Konsument.

 4. Konsument ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma Rad-Sat s.c.. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie Rad-Sat s.c. zostanie wymieniony na nowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji lub rękojmi.

 5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju ilości i wagi towaru i jest podany przy realizacji zamówienia.

V. Reklamacje

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem rad-sat@rad-sat.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Konsumentem a firmą Rad-Sat s.c. jest sąd właściwy dla siedziby firmy Rad-Sat s.c.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę Rad-Sat s.c.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz oświadczam że zapoznałem/am się z Polityką prywatności Firmy Rad-Sat s.c.